Klachtenprocedure

  1. Home
  2.  » Klachtenprocedure

Belangrijke informatie, te lezen voordat u tot indiening van een klacht overgaat.

De klachtenprocedure van Incassonet ziet toe op geschillen, die tussen een Incassonet-vestiging en een debiteur of tussen een Incassonet-vestiging en de opdrachtgever zijn ontstaan.

Aangezien in de praktijk blijkt dat klagers met regelmaat klachten indienen waarvan hoofdkantoor van Incassonet oordeelt dat deze niet gegrond of niet-ontvankelijk zijn (klik hier voor meest gestelde vragen/klachten), wordt u nadrukkelijk op het volgende gewezen. Leest u dit goed door voordat u een klacht indient. Dit voorkomt wellicht teleurstellingen.

U kunt een klacht indienen per e-mail aan [email protected]. Omschrijf de klacht kort en bondig en voeg alle documenten (factuur, aanmaningen etc.) als bijlage toe.

Een klacht dient uiterlijk binnen drie maanden te worden ingediend nadat het “klachtenswaardige feit” zich heeft voorgedaan, althans nadat de klager op de hoogte is geraakt van het “klachtenswaardige feit”. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht bevestigt het hoofdkantoor van Incassonet de klager dat de klacht wordt doorgezonden aan aangeklaagde met het verzoek in onderling overleg met klager tot een oplossing en/of minnelijke regeling te komen.

Het hoofdkantoor zendt de klacht tevens binnen vijf werkdagen na dagtekening van de klacht aan de aangeklaagde. Binnen 15 werkdagen na dagtekening van dit schrijven zal het hoofdkantoor van Incassonet namens de Incassonet-vestiging tot een reactie, oplossing en/of minnelijke regeling te komen.


Meestgestelde vragen

Zijn aanmaningen via SMS of mail toegestaan?

Het versturen van SMS berichten door incassobureaus is geoorloofd. De wet geeft niet aan dat dit niet mag.

Is een onderneming die geld tegoed meent te hebben van een klant verplicht eerst twee maal een herinnering te sturen?

In de Wet op de Incassokosten (WIK) is geregeld dat een klant, na in gebreke te zijn gebleven, 1 gratis herinnering moet krijgen waarna de klant 14 dagen de tijd heeft om te betalen. Als hij dat doet, dan mogen er geen incassokosten in rekening worden gebracht. Betaalt hij niet, dan mag er direct € 40,00 (of 15% van de hoofdsom indien dit een hoger bedrag dan € 40,00 is) incassokosten in rekening worden gebracht.

Welke incassokosten mogen er in rekening worden gebracht?

Bij consumentenzaken geldt de hiervoor al genoemde WIK, daarin zijn de incassotarieven vastgelegd.

15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2500,00
(met een minimum van € 40,00);
10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2500,00;
5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5000,00;
1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775,00.

Wanneer is een vordering verjaard?

Rechtsvorderingen tot betaling van geldsommen verjaren door verloop van vijf jaren met dien verstande dat bij een ‘consumentenkoop’ de rechtsvordering reeds verjaart door verloop van twee jaar. Voormelde termijn(en) kunnen gestuit worden door het versturen van een aanmaning/sommatie/ingebrekestelling met een ‘ondubbelzinnige mededeling dat aanspraak wordt gemaakt op nakoming’. Vanzelfsprekend wordt er ook gestuit op de dag dat er gedagvaard wordt. Ook een schulderkenning van de zijde van debiteur leidt tot stuiting. Voor alle duidelijkheid: door stuiting stopt de verjaring. Voorts is het zo dat een debiteur wel een beroep moet doen op verjaring. Is de geldvordering bijvoorbeeld 10 jaar oud, maar beroept de debiteur zich niet op verjaring, dan wijst de rechter de vordering toe en moet er dus gewoon betaald worden.

Het incassobureau wil mij geen inzage geven in de stukken die zij hebben, dit zijn ze toch verplicht?

Indien u (de debiteur) inzage verzoekt om onderliggende stukken die de vordering staven, dienen deze aan debiteur te worden verstrekt.

Als ik mijn klacht indien bij het hoofdkantoor van Incassonet ben ik dan wel verplicht eerst het incassobureau te betalen?

Het hoofdkantoor heeft geen inzage in uw dossier. Om eventuele verhogingen te voorkomen kunt u overgaan tot het betalen van de vordering. Als blijkt dat de vordering niet correct is krijgt u uiteraard uw geld teruggestort.

Ik ben het niet eens met de factuur, kan ik daarover een klacht indienen bij het hoofdkantoor van Incassonet?

Nee, als u het niet eens bent met een factuur zult u zich tot het bedrijf moeten richten waarvan u de factuur ontvangen heeft.

Bij het hoofdkantoor van Incassonet kunt u alleen een klacht indienen tegen een Incassonet-vestiging. Klachten over het bedrijf waar u iets van hebt gekocht/afgenomen en klachten over de kwaliteit of de levering van het product dat u hebt gekocht kunnen niet in behandeling worden genomen. Over dit soort zaken benadert u, liefst zo snel mogelijk, de Incassonet-vestiging. Mocht er een geschil blijven bestaan, dan gaat de rechter daar over en kunt u zich bijvoorbeeld wenden tot de Consumentenbond, een wetswinkel, of een advocaat.

Start gratis met Incassonet

Meld je gratis aan en maak kennis met ons unieke online incassoplatform.